Det beste arbeidsmiljøet gir det beste fagmiljøet, mener gjengen som jobber med arealplanlegging, landskapsarkitektur, VA og samferdsel i Head Energy.

Head Energys avdeling for plan og prosjektering har vokst i rekordfart de siste årene. Daglig leder Sindre Bøe forteller at det ligger en helt tydelig filosofi bak veksten:
-Vi har to helt klare prinsipper som vi driver etter. Nærhet til kundene og prosjektene og troen på at de beste fagmiljøene springer ut av de beste arbeidsmiljøene, forteller han. Lokal forankring er selve grunnprinsippet. Ved å være nærme kundene geografisk får avdelingen mulighet til å bygge solide relasjoner med kundene, bruke god tid på forarbeid og analyser, og lokalkunnskap som kan avgjøre om et prosjekt blir godt eller førsteklasses.

-Skal vi lykkes som rådgivende ingeniørhus må vi ta inn over oss hva en rådgiver skal være. En trygg sparringspartner i krevende prosjekter. Det som skiller oss fra de største rådgivende miljøene er nettopp nærheten til prosjektene og evnen til å ha kundens behov i fokus, sier Bøe.

“Lokal forankring er selve grunnprinsippet.
Ved å være nærme kundene geografisk får avdelingen mulighet til å bygge solide relasjoner med kundene, bruke god tid på forarbeid og analyser, og lokalkunnskap som kan avgjøre om et prosjekt blir godt eller førsteklasses”

Head Energy Plan & Prosjektering leverer/utfører alt innen:

AREALPLANLEGGING

Vi utarbeider planer med ulik type kompleksitet og omfang, alt fra planer med konsekvensutredning til planendringer etter forenklet prosess, og vi kan også bistå med ulike utredninger som ROS-analyse, mobilitetsplan og VA-rammeplan.

I planarbeidet fokuserer vi på tydelig prosessledelse, dialog med offentlige myndigheter og instanser, og koordinering av ulike fagområder for å sikre robuste og gjennomførbare planer i tråd med overordnet plan-/rammeverk og oppdragsgivers forventning.

LANDSKAPSARKITEKTUR

Vi har erfaring med planer for utforming av gate og byrom, grøntarealer, nærmiljøanlegg, gravplasser og minnelunder og uteområder for private og offentlige bygg, samt stedsanalyser og andre typer utredningsarbeid.

I vårt arbeid har vi fokus på funksjon og formgivning, terrengtilpasning, vegetasjon og materialbruk, universell utforming og tekniske løsninger.

VANN & AVLØP

Vi tilbyr tjenester innen vann og avløpsteknikk. Vi utarbeider tekniske planer for vann og avløp, overvannshåndtering og utfører hydrauliske beregninger for mindre nedslagsfelt.

Ved detaljprosjektering er vi opptatt av god prosesstyring, dialog med offentlige myndigheter, tverrfaglig koordinering og samhandling med andre rådgivere.

SAMFERDSEL

Vi gjør planlegging og detaljprosjektering av samferdselsprosjekter og kommunalteknikk og utarbeider reguleringsplaner og tekniske planer for veg og gater.

Vårt hovedfokus er å utarbeide gode løsninger som ivaretar trafikksikkerhet, fremkommelighet og krav til universell utforming. Vi har erfaring fra både små og store samferdselsprosjekter i forskjellige detaljeringsgrader. Vårt tverrfaglige team jobber tett sammen for å finne de beste løsningene for hvert prosjekt.

Test oss i ditt neste prosjekt!

Sindre Bøe
Sindre BøeDaglig Leder Plan og Prosjektering

Les mer om hva Head Energy utfører innen Bygg og Anlegg:

Flere nyheter fra Head Energy: