Loading...
Geologi og miljø2024-07-12T12:12:18+02:00

geologi og miljø

Miljøgeologi handler om naturen og påvirkningen av forurensing i jorden, enten det kommer fra industri, gruvedrift, oljelagring, avfallsdeponier eller store utbyggingsprosjekter.

Våre ekspertrådgivere, med formell utdannelse innen miljøgeologi og bred erfaring, kan støtte deg gjennom hele prosessen, fra tidlig fase til sluttrapportering. Vi utfører miljøtekniske grunnundersøkelser, tar jord-,berg- og vannprøver og gir råd om forurenset grunn og sedimenter.

Geologi

Head Energy Geo gjennomfører geologisk rådgivning inkludert bl.a. komplette skredfarevurderinger for bratt terreng i henhold til NVE’s retningslinjer.

Vi tilbyr følgende tjenester:

 • Skredfarevurderinger, skredmodellering og skredsikring
 • Sikring av bergskjæringer
 • Hydrogeologi og grunnvann
 • Georadar – kartlegging av løsmasser og myr
 • Kartlegging av geologi, inkludert sprekkeretninger, bergartskvalitet etc.
 • Kartlegging og prøvetaking for syredannende bergarter
 • Kontrollingeniør

Miljøundersøkelser

Head Energy Geo gjennomfører miljøundersøkelser med hovedvekt på forurenset grunn. Prøver tas enten med egen borerigg, med gravemaskin eller med håndholdt utstyr der det kan anvendes.

Prøver sendes til akkreditert laboratorium og det leveres en tilstandsrapport basert på gjeldende veiledere. Ved behov utfører vi risikovurderinger og utarbeider tiltaksplan og avsluttende rapport som oppsummerer hva som er utført. Head Energy Geo kan også bistå ved behov for vurderinger av ytre miljø.

Vi tilbyr følgende tjenester:

 • RIM i prosjekter
 • Oppfølging i byggetid
 • Forurenset grunn, sediment og vann
  – Undersøkelser, tiltaksplaner og massehåndteringsplaner
  – Risikovurderinger
 • Overvåkningsprogram
 • Deponi
 • Ytre-miljøplaner/ miljøoppfølgingsprogram
 • PFAS
 • Bistå med miljøteknisk forståelse i due-dilligence prosesser ved overdragelse av eiendom

Kontakt oss

Nyheter bygg og anlegg i Head Energy:

Vi jobber med:

Geoteknisk rådgivning

Geotekniske
grunnundersøkelser

Gå til toppen