I Stavanger sitter Elin Vagle fra Head Energy sentralt plassert i et av de mest spennende byutviklingsprosjektene på Vestlandet. Lervigskvartalet skal totalfornyes og i prosjektet brukes ny metodikk for å sikre gode beslutninger og verdiskapning.

Elin Vagle er prosjektleder i Head Energys avdeling for prosjektadministrasjon og har lang erfaring fra store utviklings- og byggeprosjekter, blant annet fra Stavanger kommune.

Elin Vagle (t.h) & Bengt Frantzen

Elin Vagle (t.h) & Bengt Frantzen

Siden 2018 har hun hatt en sentral rolle i forprosjektet for utviklingen av Lervigskvartalet i Stavanger. Dette er et av de mest omfattende byutviklingsprosjektene på Vestlandet og innebærer både fornying, videreføring og fortetting av byrom.

Lervigskvartalet er det første prosjektet i Stavanger kommune der det gjøres en konseptvalgutredning, forteller hun:

-Dette er første gang vi bruker konseptvalgutredning på et kommunalt byggeprosjekt. Dette er vanlig på statlige prosjekter, men har ikke vært noe krav på kommunalt nivå. Her utredet vi to ulike konsepter som ble vektet mot hverandre, og det kom tydelig frem at alternativ nummer to hadde bedre måloppnåelse og samlet ga høyere verdiskaping, forklarer Elin Vagle.

 

Effektiv arealutnyttelse og mange brukergrupper

Det er et svært omfattende prosjekt som planlegges i Lervigskvartalet. Stavanger kommune ønsker å legge til rette for etablering av barneskole, barnehage, idrettshall, dagligvarebutikk, kontorer, lokaler for bydelsfunksjoner og offentlig parkeringsanlegg. I tillegg skal administrasjonsbygget til Stavanger Tinfabrikk AS og Lervig sykehjem videreføres.

Storhaug betegnes som en urban kommunedel hvor det er knapphet på tomter og stort behov for tilrettelegging av kommunale tjenester.

Å spille på lag med terrenget og de omkringliggende gatene ble avgjørende for å finne den beste løsningen, forklarer Elin:

-Hovedutfordringen her var å dekke mange behov på en relativt liten tomt. Det som ble tydelig i konseptvalgutredningen var at det beste konseptet spilte på lag med det skrånende terrenget. Det er lagt opp til å etablere store utearealer på tak. Dette gir et veldig godt mangfold og volum i aktivitetstilbudet til barn og unge og er også mindre dominerende visuelt.

-Videre har vi lagt funksjoner som ikke har behov for dagslys, som for eksempel flerbrukshall og parkeringsanlegg, under bakkeplan. Det gir en optimal utnyttelse av det samlede arealet, forklarer hun.

Bedre kommunale beslutningsprosesser

Elin Vagle tror konseptvalgutredninger har kommet for å bli i kommunale prosjekter i Stavanger og roser kommunen for å satse på gode beslutningsprosesser:

-Jeg tror dette er en investering for fremtiden og helt klart veien å gå. Man bruker litt mer tid i tidligfasen, men sitter igjen med et mye mer solid beslutningsgrunnlag.

-Et annet moment er at det på Lervigskvartalet er lagt stor vekt på brukermedvirkning i tillegg til politikermedvirkning. Da setter vi sluttbrukerne av prosjektet i fokus og måloppnåelsen blir reell på mye lengre sikt. Dette tror jeg blir veldig viktig når vi planlegger fremtidens byer, avslutter hun.

 

  • Lervigskvartalet er det første prosjektet i Stavanger kommune der det gjøres en konseptvalgutredning
  • Mens statlige prosjekt har hatt fokus på tidligfase og konseptvalg de siste 15-20 årene, ser man først nå at de største kommunene begynner å følge etter ved å stille mer detaljerte krav om prosjektmetodikk i sine prosjektmodeller.
  • For statlige prosjekt utarbeides beslutningsgrunnlaget etter en bestemt mal, som kalles konseptvalgutredning KVU. I forstudien utredes behov, mål krav og muligheter for prosjektet.
  • Stavanger kommune har nylig vedtatt sin bygningsinstruks (prosjektmodell) der KVU er en del av beslutningsprosessen som skal sikre at prosjekter undergis reell politisk styring, at beslutningen blir tatt på riktig grunnlag og til riktig tid. De viktigste valgene tas i tidligfase der KVU er en strategisk viktig beslutning for å sikre at prosjektets mål blir nådd.