Vi søker etter representant(er) fra konsulentvirksomheten vår til følgende verv:

  • Arbeidsmiljøutvalget (AMU)  
  • Tillitsvalgt 

Det er anledning, og kanskje naturlig å påta seg begge verv. 

Arbeidsmiljøutvalget består av representanter både fra arbeidsgiver og arbeidstaker. Hovedfokus for AMU er arbeidsmiljøet i virksomheten, og å bidra i planleggingen av verne- og miljøarbeid. Typiske temaer som AMU involveres i kan være; nye lokaler (flytting eller ombygging) som er dagsaktuelt for flere av våre lokasjoner. Det kan også omhandle spørsmål opp mot bedriftshelsetjeneste, HMS-arbeid, tilrettelegging og mye mer.  

Den grunnleggende funksjonen til AMU er at det er et samarbeid- og beslutningsorgan, som skal gi råd og være en aktiv rolle opp mot endringer i virksomheten. Som medlem i AMU vil du være oppdatert på hva som rører seg i bedriften av både driftsstatus, HSEQ, og det gir dermed et unikt innblikk i bedriften som helhet, og dens fremtidsutsikter. Av denne grunn er det særlig prioritert i Head at alle våre disipliner er representert i AMU. 

Pr i dag søker vi en representant fra konsulentvirksomheten vår, men alle er velkomne til å ytre sin interesse for å tiltre ved neste ledighet. 

Å inneha verv i AMU stiller ingen krav til forkunnskaper, og den som velger å ta på seg denne rollen vil, ved behov, få nødvendig opplæring og kursing, dekket av Head.  

Deltakelse i AMU fristiller deg fra ditt daglige arbeid en gang i kvartalet, hvor medlemmer møtes for gjennomgang av saker. 

Som tillitsvalgt skal man bistå med å ivareta de generelle arbeidsvilkår i virksomheten, men også i aktuelle enkeltsaker – (lønnsforhandlinger eller ved konflikter). Å være tillitsvalgt betyr at du skal representere dine kollegaer, og fungerer som et bindeledd mellom ledelsen og de ansatte. I tillegg vil tillitsvalgte kunne motta informasjon fra ledelsen, og spille en sentral rolle i drøftelser som kan direkte eller indirekte berøre dine kollegaer. Som tillitsvalgt er du viktig både for dine kollegaer og for arbeidsplassen din. 

I dag er følgende personer tillitsvalgt: 

  • I dag er følgende personer tillitsvalgt: 
  • Tale Boland – Head Energy MultiControl AS 
  • Christel Olsen – Head Energy AS

Øvrige AMU/tillitsrepresentanser: 

  • Lisa Nævdal:               Hovedverneombud (HE AS) 
  • Tor Arne Mehus: Verneombud (HE Solve) 
  • Fredrik Valheim: Verneombud (HE Multicontrol) 
  • Kjell Magne Ommedal: Verneombud (HE Infra) 

Om dette kunne være av interesse for deg, ser vi frem til å motta din henvendelse til  improve@headenergy.no innen 01.02.2023. 

Valgkomiteen vil håndtere søknader og påse at rollene er dekket snarest mulig.