Arealplanlegging

Vi tilbyr tjenester innenfor arealplanlegging, og utarbeider reguleringsplaner for alle typer områder og tiltak. Vi utarbeider planer med ulik type kompleksitet og omfang, alt fra planer med konsekvensutredning til planendringer etter forenklet prosess, og vi kan også bistå med ulike utredninger som ROS-analyse, mobilitetsplan, VA-rammeplan og landskapsplan. I planarbeidet fokuserer vi på tydelig prosessledelse, dialog med offentlige myndigheter og instanser, og koordinering av ulike fagområder for å sikre robuste og gjennomførbare planer i tråd med overordnet plan-/rammeverk og oppdragsgivers forventning.

Areal-
planlegging

Vi tilbyr tjenester innenfor arealplanlegging, og utarbeider reguleringsplaner for alle typer områder og tiltak. Vi utarbeider planer med ulik type kompleksitet og omfang, alt fra planer med konsekvensutredning til planendringer etter forenklet prosess, og vi kan også bistå med ulike utredninger som ROS-analyse, mobilitetsplan, VA-rammeplan og landskapsplan. I planarbeidet fokuserer vi på tydelig prosessledelse, dialog med offentlige myndigheter og instanser, og koordinering av ulike fagområder for å sikre robuste og gjennomførbare planer i tråd med overordnet plan-/rammeverk og oppdragsgivers forventning.

Vi utarbeider:

Tidligfase og
mulighetsstudier

Vi kan bistå med tidligfasevurderinger for din eiendom, hvor vi gir deg en oversikt over gjeldende planstatus, føringer for eiendommen, samt oversikt over aktuelle hensyn som er særskilte for din tomt. Vi kan også gjøre enkle mulighetsstudier som gir et bilde av potensialet for utvikling av din tomt.

Kommuneplaninnspill

Vi bistår med utarbeidelse av kommuneplaninnspill for alle typer formål. Herunder en beskrivelse og visualisering av ønsket tiltak, påkrevd forenklet konsekvensutredning og ROS-analyse på kommuneplan-nivå.

Detaljreguleringsplaner
og områdeplaner

Vi utarbeider detaljreguleringsplaner for alle typer formål og kan bistå med planprosessledelse i hele prosessen, fra idé til vedtatt plan. Vi har fokus på god kommunikasjon og samhandling, både mellom de ulike fag og myndigheter for å oppnå en smidig prosess. Vi samarbeider ofte med arkitekter for å få til gode planer for bolig eller andre formål hvor arkitektkompetanse løfter prosjektet.

Vi har lang erfaring med utarbeidelse av detalj- og områdeplaner for både store og små prosjekter. Teamet vårt jobber strukturert og målrettet med å utarbeide robuste og fleksible planer i tråd med prosjektets mål.

Planprogram og konsekvensutredning

Enkelte planprosesser utløser krav om planprogram og konsekvensutredning. Vi bistår med utarbeidelse av både planprogram og konsekvensutredning iht. gjeldende forskrifter. Vi samarbeider med andre fagspesialister ved behov, slik at vi alltid kan levere en komplett utredning.

Utredningsarbeid

Vi tar ansvar for hele utredningsprosessen, men kan også bistå med utarbeidelse av enkeltrapporter ved behov. Vi utarbeider blant annet følgende:

 • Stedsanalyse
 • Planinitiativ
 • ROS-analyse
 • VA-rammeplan
 • Mobilitetsplan
 • Rammeplan for veg og veggeometri
 • Blågrønn faktor
 • Massedisponeringsplan
 • Renovasjonsteknisk plan
 • Brannteknisk notat
 • Flomvurdering
 • Miljøundersøkelser
 • Grunnundersøkelser

Illustrasjoner
og visualisering

I forbindelse med planarbeid vil det være behov for utarbeidelse av illustrasjoner på ulikt nivå. For detaljerte planer for f.eks. bolig samarbeider vi med arkitekter, mens vi for øvrige prosjekter kan bistå med følgende illustrasjonsarbeid:

 • Illustrasjonsplan
 • Utomhusplan
 • Plankart i pdf og sosi-format iht. gjeldende krav
 • 3D-visualisering
 • Sol- og skyggeanalyse

Send oss din henvendelse:

Møt teamet som jobber med arealplanlegging:

Eva Kaldestad Esbensen
Eva Kaldestad EsbensenAvdelingsleder plan/DL
Camilla Bø
Camilla BøFagansvarlig arealplan
Anna Elise Johannessen Grødem
Anna Elise Johannessen GrødemArealplanlegger
Vibeke Fardal
Vibeke FardalArealplanlegger
Helene Sande
Helene SandeArealplanlegger

Møt teamet som jobber med arealplan:

Eva Kaldestad Esbensen
Eva Kaldestad EsbensenAvdelingsleder plan/DL
Camilla Bø
Camilla BøFagansvarlig arealplan
Anna Elise Johannessen Grødem
Anna Elise Johannessen GrødemArealplanlegger
Vibeke Fardal
Vibeke FardalArealplanlegger

Noen av våre referanseprosjekter